SMPS 175개의 상품이 있습니다.  
35W 단일 출력 스위칭 전원 공급
16,200원
    
15W 단일 출력 스위칭 전원 공급
12,000원
    
25W 단일 출력 스위칭 전원 공급
14,700원
    
50W 단일 출력 스위칭 전원 공급
17,360원
    
75W 단일 출력 스위칭 전원 공급
21,900원
    
100W 단일 출력 스위칭 전원 공급
21,100원
    
150W 단일 출력 스위칭 전원 공급
32,330원
    
200W 단일 출력 스위칭 전원 공급
42,870원
    
350W 단일 출력 스위칭 전원 공급
51,150원
    
50W 3-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 5.0A ][ OUTPUT(2)=15V / 1.4A ][ O..
50,710원
    
50W 3-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 5.0A ][ OUTPUT(2)=12V / 1.8A ][ O..
50,160원
    
30W 3-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 3.0A ][ OUTPUT(2)=15V / 0.8A ][ O..
39,050원
    
30W 3-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 3.0A ][ OUTPUT(2)=12V / 1.0A ][ O..
39,050원
    
15W 3-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 2.0A ][ OUTPUT(2)=15V / 0.3A ][ O..
27,500원
    
15W 3-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 2.0A ][ OUTPUT(2)=12V / 0.3A ][ O..
27,500원
    
SMPS, 2.0A 5V/0.5A 9V
25,300원
    
이지컨트롤러용 시스템전원 공급모듈, 5V, 25V 전원 공급, 리셋기능
18,810원
    
50W 2-Channel[ OUTPUT(1)=24V / 1.6A ][ OUTPUT(2)=5V / 2.0A ][ I..
47,620원
    
50W 2-Channel[ OUTPUT(1)=12V / 3.3A ][ OUTPUT(2)=5V / 2.0A ][ I..
47,620원
    
50W 2-Channel[ OUTPUT(1)=15V / 1.6A ][ OUTPUT(2)=15V / 1.6A ][ ..
47,620원
    
50W 2-Channel[ OUTPUT(1)=12V / 2.0A ][ OUTPUT(2)=12V / 2.0A ][ ..
47,620원
    
한정 수량 할인판매 상품!! 50W 2-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 3.0A ][..
47,620
42,790원
    
50W 2-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 5.2A ][ OUTPUT(2)=12V / 2.0A ][ I..
47,620원
    
50W 2-Channel[ OUTPUT(1)=5V / 8.0A ][ OUTPUT(2)=5V / 2.0A ][ IN..
47,620원
    
30W 2-Channel[ OUTPUT(1)=24V / 1.0A ][ OUTPUT(2)=5V / 1.2A ][ I..
34,650원
    
30W 2-Channel[ OUTPUT(1)=15V / 1.6A ][ OUTPUT(2)=5V / 1.2A ][ I..
34,650원
    
30W 2-Channel[ OUTPUT(1)=12V / 2.0A ][ OUTPUT(2)=5V / 1.2A ][ I..
34,650원
    
30W 2-Channel[ OUTPUT(1)=15V / 1.0A ][ OUTPUT(2)=15V / 1.0A ][ ..
34,650원
    
30W 2-Channel[ OUTPUT(1)=12V / 1.2A ][ OUTPUT(2)=12V / 1.2A ][ ..
34,650원
    
30W 2-Channel[ OUTPUT(1)=9V / 2.4A ][ OUTPUT(2)=9V / 1.0A ][ IN..
34,650원
    
1 [2] [3] [4] [5] [6]